Bolagsordning

 

Bolagsordning för Star Vault AB
Org nr: 556709-1169
Fastställd på årsstämma 2011-03-21

§ 1 Firma
Bolagets firma är Star Vault AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Malmö, Malmö kommun.

§ 3 Verksamhet
Bolaget skall bedriva utveckling, marknadsföring och försäljning av internetbaserade spel.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 795 680 kronor och högst 3 182 720 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 19 892 000 och högst 79 568 000 stycken.

§ 6 Aktieslag
Aktierna skall utges i två serier, serie A och serie B. A-aktie medför tio (10) röster per aktie och B-aktie medför en (1) röst per aktie.

A-aktier och B-aktier kan i vardera serien utges till högst det antal som motsvarar 100 procent av hela aktiekapitalet.

Aktierna av serie A och B skall medföra samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier skall innehavare av aktier av serie A samt av aktier av serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det totala antal aktier de förut äger i bolaget. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, sker fördelning genom lottning.

Beslutar bolaget att ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som sagts ovan skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt skall äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra företrädesrätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Aktier av serie A kan omvandlas till aktie av serie B i nedan angiven ordning. Begäran om omvandling skall av aktieägare framställas skriftligen till bolaget, med angivande av hur många aktier av serie A som önskas omvandlade. Omvandlingen skall därefter utan dröjsmål anmälas för registrering vid Bolagsverket och är verkställd när registrering har skett.

§ 7 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 8 ledamöter med högst 8 suppleanter.

§ 8 Revisor
För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall en eller två revisorer med eller utan suppleanter utses eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 9 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra skall annonsering istället ske genom Dagens Industri.

Stämma kan, förutom på den ort där styrelsen har sitt säte, hållas i Stockholm.

§ 10 Anmälan till stämma
Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28 § 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 11 Årsstämma
Årsstämma skall hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Utseende av protokollförare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt av revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.

§ 12 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara 0101-1231.

§ 13 Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 – 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

 

Investor relations

Pressmeddelande Kittend

2017-11-17

Delarsrapport 2017-01-01 - 2017-09-30

2017-11-17

Halvarsrapport 2017-01-01 - 2017-06-31

2017-08-18

Stammokommuniké 2017

2017-06-21

Star Vault Årsredovisning 2016

2017-05-30

Kallelse AT arsstamma

2017-05-22

Fullmaktsformular arsstamma

2017-05-22

Fullstandiga beslutsforslag inför arsstamma

2017-05-22

Nyval Fredrik Reimers

2017-05-22

Delarsrapport Q1 2017

2017-05-19

Nya spel Star Vault

2017-04-24

Bokslutskommunike 2016-01-01 - 2016-12-31

2017-02-17

Pressmeddelande

2016-12-12

Pressmeddelande

2016-11-21

Starvault Q3

2016-11-18

Pressmeddelande: Sista dag för handel med BTA

2016-10-17

Emissionen slutförd

2016-09-20

Sarskild anmalningssedel

2016-09-01

Offentligorande av memorandum

2016-08-31

Memorandum inbjudan till att teckna aktier

2016-08-31

Pressmeddelande 20160822

2016-08-22

Halvårsrapport 20160101-20160630

2016-08-19

Stammokummuniké 2016

2016-07-08

Starvault Q1

2016-05-21

Nyval arstamma

2016-05-21

Nytt datum arstamma

2016-04-28

Fullmaktsformular inför arstamma

2016-04-26

Fullstandig beslutsforslag inför arstamma

2016-04-26

Arsredovisning Star vault 2015

2016-04-26

Kallelse till arstamma 2016

2016-04-26

Nyhetsbrev VOIP går live

2016-04-06

Bokslutskommunike 2015-01-01 - 2015-12-31

2016-02-19

Pressmeddelande 20160217

2016-02-17

Delarsrapport 2015-01-01 till 2015-09-30

2015-11-20

Pressrelease 20151030

2015-10-30

Steam uppdatering

2015-09-16

Steamlansering - uppdatering

2015-09-04

Pressmeddelande Steam release

2015-08-31

Halvarsrapport 2015-01-01 till 2015-06-30

2015-08-21

Star Vault - Stammokommunike 20150616

2015-06-16

Pressrelease 20150615

2015-06-15

Star Vault Arsredovisning 2014

2015-06-02

Fullmaktsformular arsstamma

2015-05-25

Fullstandiga beslutsforslag

2015-05-25

Delarsrapport 2015-01-01 till 2015-03-31

2015-05-22

Pressrelease 20150518

2015-05-18

Kallelse till arsstamma i Star Vault

2015-05-12

Pressmeddelande 20150327

2015-03-27

Bokslutskommunike 2014-01-01-2014-12-31

2015-02-20

Mortal Online uppdatering samt Steam status

2014-12-02

Delarsrapport 2014-01-01 till 2014-09-30

2014-11-21

Territory Control patch gar live!

2014-09-11

Halvarsrapport

2014-08-22

SV soker programmerare


Kommunike fran arsstamma

2014-07-01

Fullstandigt Beslutsunderlag

2014-06-09

Fullmaktsformular arsstamma

2014-06-09

Kallelse till arsstamma i Star Vault

2014-05-28

Delarsrapport 2014-01-01 till 2014-03-31

2014-05-23

Arsredovisning Star Vault 2013

2014-05-21

Nytt datum for Arsstamma

2014-05-08

Mortal Online - stod for Oculus Rift

2014-04-24

STEAM uppdatering

2014-04-24

SV - Bokslutskommunike 2013

2014-02-21

Unreal Engine uppdatering klar

2014-02-14

STA Press - stamma kommunike

2013-06-25

Arsredovisning Star Vault 2012

2013-06-18You need Acrobat reader to view this document.
» Download here
© Copyright STAR VAULT AB 2011. All Rights Reserved